شناسه : 356380
گزارش آماري مصوبات سفر استاني رياست محترم جمهور و هيئت دولت به استان يزد

گزارش آماري مصوبات سفر استاني رياست محترم جمهور و هيئت دولت به استان يزد


گزارش آماري مصوبات سفر استاني رياست محترم جمهور و هيئت دولت به استان يزد   تاريخ تنظيم:   25/08/87                                           رديف سازمان / وزارت درصد پيشرفت تعداد مصوبات تعداد توافقات جمع كل اقدام نشده در دست پيگيري در دست اقدام اقدام شده   1        سازمان مديريت و برنامه­ريزي - نهاد رياست جمهوري 100 3 0 3 0 0 0 3 2        بانك مركزي 100 1 0 1 0 0 0 1 3        دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي 100 1 0 1 0 0 0 1 4        وزارت صنايع و معادن – جهاد كشاورزي 100 1 0 1 0 0 0 1 5        سازمان تربيت بدني 52.5 4 0 4 0 1 3 0 6        سازمان صدا و سيما 72.2 8 1 9 0 1 6 2 7        سازمان حفاظت محيط زيست 76.4 6 1 7 0 1 3 3 8        سازمان ميراث فرهنگي 68.75 12 0 12 0 2 8 2 9        سازمان حفاظت محيط زيست- سازمان ميراث­ فرهنگي 90 1 0 1 0 0 1 0 10    وزارت آموزش و پرورش 53.3 3 0 3 0 0 3 0 11    وزارت ارتباطات و فن­آوري اطلاعات 100 6 1 7 0 0 0 7 12    وزارت امور اقتصادي و دارايي 95 3 0 3 0 0 1 2 13    وزارت جهاد كشاورزي 81 9 0 9 0 1 2 6 14    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 86.9 15 0 15 0 0 6 9 15    وزارت دادگستري 64.1 8 3 11 0 3 4 4 16    وزارت راه وترابري 67.9 14 0 14 0 2 8 4 17    وزارت رفاه و تامين اجتماعي 83.3 6 0 6 0 0 2 4 18    وزارت صنايع و معادن 71.9 14 0 14 0 1 6 7 19    وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري 48.1 8 0 8 0 2 4 2 20    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 74 10 0 10 0 2 2 6 21    وزارت فرهنگ وارشاد _ سازمان مديريت و برنامه­ريزي 100 1 0 1 0 0 0 1 22    وزارت كار و امور اجتماعي 56 5 0 5 1 0 3 1 23    وزارت مسكن و شهرسازي 80 10 1 11 0 0 5 6 24    وزارت نيرو 65.3 16 0 16 0 1 9 6 25    وزارت كشور 61.3 11 1 12 1 2 5 4 26    وزارت نفت 67.5 9 0 9 0 1 5 3 27    وزارت بازرگاني 51.7 7 3 10 1 0 7 2 28    وزارت بازرگاني و اقتصاد و دارايي 100 1 0 1 0 0 0 1 29    وزارت تعاون 80.5 5 4 9 0 1 2 6 جمع كل - 198 15 213 3 21 95 94                   درصد تقريبي كلي پيشرفت مصوبات 78 - - - 4/1       10    6/44      44    
گزارش آماري مصوبات سفر استاني رياست محترم جمهور و هيئت دولت به استان يزد

گزارش آماري مصوبات سفر استاني رياست محترم جمهور و هيئت دولت به استان يزد
 


تاريخ تنظيم:   25/08/87
                                       

 
رديف
سازمان / وزارت
درصد پيشرفت
تعداد مصوبات
تعداد توافقات
جمع كل
اقدام نشده
در دست پيگيري
در دست اقدام
اقدام شده
 
1      
سازمان مديريت و برنامه­ريزي - نهاد رياست جمهوري
100
3
0
3
0
0
0
3
2      
بانك مركزي
100
1
0
1
0
0
0
1
3      
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
100
1
0
1
0
0
0
1
4      
وزارت صنايع و معادن – جهاد كشاورزي
100
1
0
1
0
0
0
1
5      
سازمان تربيت بدني
52.5
4
0
4
0
1
3
0
6      
سازمان صدا و سيما
72.2
8
1
9
0
1
6
2
7      
سازمان حفاظت محيط زيست
76.4
6
1
7
0
1
3
3
8      
سازمان ميراث فرهنگي
68.75
12
0
12
0
2
8
2
9      
سازمان حفاظت محيط زيست- سازمان ميراث­ فرهنگي
90
1
0
1
0
0
1
0
10  
وزارت آموزش و پرورش
53.3
3
0
3
0
0
3
0
11  
وزارت ارتباطات و فن­آوري اطلاعات
100
6
1
7
0
0
0
7
12  
وزارت امور اقتصادي و دارايي
95
3
0
3
0
0
1
2
13  
وزارت جهاد كشاورزي
81
9
0
9
0
1
2
6
14  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
86.9
15
0
15
0
0
6
9
15  
وزارت دادگستري
64.1
8
3
11
0
3
4
4
16  
وزارت راه وترابري
67.9
14
0
14
0
2
8
4
17  
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
83.3
6
0
6
0
0
2
4
18  
وزارت صنايع و معادن
71.9
14
0
14
0
1
6
7
19  
وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري
48.1
8
0
8
0
2
4
2
20  
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
74
10
0
10
0
2
2
6
21  
وزارت فرهنگ وارشاد _ سازمان مديريت و برنامه­ريزي
100
1
0
1
0
0
0
1
22  
وزارت كار و امور اجتماعي
56
5
0
5
1
0
3
1
23  
وزارت مسكن و شهرسازي
80
10
1
11
0
0
5
6
24  
وزارت نيرو
65.3
16
0
16
0
1
9
6
25  
وزارت كشور
61.3
11
1
12
1
2
5
4
26  
وزارت نفت
67.5
9
0
9
0
1
5
3
27  
وزارت بازرگاني
51.7
7
3
10
1
0
7
2
28  
وزارت بازرگاني و اقتصاد و دارايي
100
1
0
1
0
0
0
1
29  
وزارت تعاون
80.5
5
4
9
0
1
2
6
جمع كل
-
198
15
213
3
21
95
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درصد تقريبي كلي پيشرفت مصوبات
78
-
-
-
4/1
      10
   6/44
    44
 
 
آدرس کوتاه :