گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در بیمارستان آیت الله خاتمی هرات

گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در بیمارستان آیت الله خاتمی هرات