گاز رساني به يازده روستا ي دهستان فتح آباد در برنامه شركت گازاستان قرار گرفت

گاز رساني به يازده روستا ي دهستان فتح آباد در برنامه شركت گازاستان قرار گرفتبخشدار خاتم تصريح نمود با توجه به اجراي خط انتقال گاز روستاهاي فتح آباد در سال گذشته و تعطيلي اين پروژه خوشبختانه با رايزنيهاي انجام شده طراحي شبكه داخلي اين روستاها در دستور كار شركت گاز استان قرار گرفت وتشريفات مناقصه و انتخاب پيمانكار اجرايي گاز رساني به اين روستاها به زودي انجام خواهد شد .

ايشان همچنين خاطر نشان كرد طبق نظر مدير عامل شركت گاز استان گاز رساني به روستاهاي دهستان چاهك نيز در بند ق تبصره 2 بودجه سال 93 پيش بيني شده است كه انشاا... پس از نهايي شدن مطابق اعتبار تخصيص يافته اقدام خواهد شد .