شناسه : 153734531

کمیته مردمی مروست پتانسیل خوبی برای توسعه این بخش


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری در جلسه با دونفر از اعضای کمیته مردمی بخش مروست ضمن تشکر از تعامل وهمکاری اعضای این کمیته با مسولین بخش مروست ،اعلام داشت: این کمیته مردمی با پتانسیل خوبی که دارد بایدبا بکارگیری واستفاده از نظرات نخبگان وهمه افراد صاحب فکر واندیشه مسائل ومشکلات بخش وهمچنین نقاط قوت وضعف را شناسایی کنند و به عنوان یک بازوی مشورتی توانمند درکنار مسولین شهرستان وبخش برای پیشرفت وعمران منطقه تلاش نمایند و می بایست با پرهیز از مسایل حاشیه ای وارائه راهکارهای مناسب توسعه ای قدمها وگامهای مثبتی بردارند.
آدرس کوتاه :