کسب رتبه اول شهرستان خاتم در دوره آمورشی و تمرین ستادی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان های استان یزد

کسب رتبه اول شهرستان خاتم در دوره آمورشی و تمرین ستادی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان های استان یزد