کاهش 11/7 درصدی تلفات برق در شهرستان خاتم

کاهش 11/7 درصدی تلفات برق در شهرستان خاتمفاضلی دراین نشست از کاهش 11/7 درصدی تلفات برق شهرستان در مقایسه با سال قبل خبر داد و گفت: متوسط خاموشی هر مشترک 71 دقیقه است که نسبت به سال گذشته 24/5درصد کاهش یافته است.

 در پایان نواب سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان  بعد از این دیدار ضمن بازدید از چندین پروژه برق رسانی، در جشنواره پاییزه مدیریت مصرف برق حضور یافت.