چهارمین جلسه قرارگاه مواسات در شهرستان خاتم برگزار شد.

چهارمین جلسه قرارگاه مواسات در شهرستان خاتم برگزار شد.