شناسه : 158789281

چهارمین جلسه قرارگاه مواسات در شهرستان خاتم برگزار شد.


چهارمین جلسه قرارگاه مواسات و همدلی با حضور میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم ،امام جمعه،قاسمی پورنماینده بنیاد علوی در راستای استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان (علوی) در جهت کمک به افراد نیازمندان وآسیب دیده از کرونا در سطح شهرستان در محل دفتر امام جمعه برگزار شد.


آدرس کوتاه :