شناسه : 158219806

چهارمین جلسه ستاد انتخابات شهرستان خاتم برگزارشد


فرماندار و رئیس هیئت اجرایی شهرستان خاتم بیان کرد:ضمن تاکید برفراهم نمودن بستر مناسب برای برگزاری انتخاباتی قانونمند با مشارکت حداکثری مردم بیان نمود:انتخابات فصل مشترکی برای وفاق و همدلی مردم است

به گزارش کمیته تبلیغات شهرستان خاتم: فرجام فاضلی فرماندار ورئیس هیئت اجرایی شهرستان در چهارمین جلسه ستاد انتخابات که با حضور رئیس ستادو اعضای کمیته ضمن تاکید برفراهم نمودن بستر مناسب برای برگزاری انتخاباتی قانونمند با مشارکت حداکثری مردم بیان نمود:انتخابات فصل مشترکی برای وفاق و همدلی مردم است.

وی بیان نمود:برای ما فرقی نمیکند که چهکسی در این انتخابات پیروز میشود .بلکه مهم حضور پر شور در انتخابات می باشد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تصریح کرد: مسئولین کمیته های مربوطه باید نمودار زمانی برگزاری انتخابات را منظم رصد و برابر با آن نسبت به پیگیری امورات محوله اقدام کنند.


آدرس کوتاه :