پیوستن فرماندار شهرستان خاتم به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

پیوستن فرماندار شهرستان خاتم به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون بالا