پیشنهاد افزایش اعتبارات عمرانی حوزه شهری و شهرداریها شهرستان خاتم

پیشنهاد افزایش اعتبارات عمرانی حوزه شهری و شهرداریها شهرستان خاتم


درکمیته برنامه ریزی استان مطرح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  "محمد علی شاه حسینی" فرماندار با اعلام این خبر افزود : با توجه به مشکلات شهری و کمبود منابع اعتباری شهرداریها درسفری که استاندار به شهرستان خاتم داشتند موضوع عمران شهری هرات و مروست مورد بررسی و طی دستوری استاندار به کمیته برنامه ریزی مقررگردید اعتبارات عمرانی شهرداریهای هرات و مروست 40درصد افزایش یافت.