پیام تبریک فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روزملی روستا وعشایر

پیام تبریک فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روزملی روستا وعشایربسمه تعالی

خوشابحالت ای روستایی                   چه شاد وخرم و چه با صفایی

روستا مظهر صداقت صمیمیت است .زیبایی ،آزادی و آرا مش از با رزترین صفات روستا و روستا ئیان می باشد.

اینجانب بعنوان یک روستا زاده این روز را به تمامی روستائیان وعشایر در سرا سرا یران عزیز بخصوص روستائیان وعشایر زحمت کش شهرستان خاتم تبریک عرض می نمایم.

(فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم)