شناسه : 139813730

پیام تبریک فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روزملی روستا وعشایر


فرماندار خاتم ضمن گرامی داشت 15 مهر روز ملی روستا وعشایر رادر پیامی تبریک گفت.

بسمه تعالی

خوشابحالت ای روستایی                   چه شاد وخرم و چه با صفایی

روستا مظهر صداقت صمیمیت است .زیبایی ،آزادی و آرا مش از با رزترین صفات روستا و روستا ئیان می باشد.

اینجانب بعنوان یک روستا زاده این روز را به تمامی روستائیان وعشایر در سرا سرا یران عزیز بخصوص روستائیان وعشایر زحمت کش شهرستان خاتم تبریک عرض می نمایم.

(فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم)


آدرس کوتاه :