شناسه : 350592

پيگيري فرماندار شهرستان خاتم در زمينه كاهش قبض برق چاههاي كشاورزي نتيجه داد


قبوض برق چاههاي كشاورزي كه به دنبال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه   ها افزايش يافته بود با پيگيرهاي مستمر استاندار محترم و فرماندار شهرستان كاهش چشمگيري يافت. مطالعه سند زير در اين زمينه كاملاً گوياست.     فرماندار شهرستان ، از كشاورزان  سختكوش منطقه خواست ضمن   رعايت مفاد نامه فوق صرفه جويي را به عنوان يك اصل مهم مورد توجه قرار دهند.  

قبوض برق چاههاي كشاورزي كه به دنبال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه  ها افزايش يافته بود با پيگيرهاي مستمر استاندار محترم و فرماندار شهرستان كاهش چشمگيري يافت.

مطالعه سند زير در اين زمينه كاملاً گوياست.

 

 

فرماندار شهرستان ، از كشاورزان  سختكوش منطقه خواست ضمن  رعايت مفاد نامه فوق صرفه جويي را به عنوان يك اصل مهم مورد توجه قرار دهند.

 

آدرس کوتاه :