پنجمین ستادبرگزاری جشنواره روستا وعشایردوستدارکتاب در خاتم

پنجمین ستادبرگزاری جشنواره روستا وعشایردوستدارکتاب در خاتمحوتی نژاد معاون کل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی درگفتگو باروابط عمومی فرمانداری خاتم بیان داشت:هدف ازبرگزاری این نشست هماهنگی وبرنامه ریزی گسترده درراستای برگزاری این جشنواره ومهمتراز آن گسترده کردن دامنه های فرهنگی ومنابع واعتبارات به سمت روستا ها میباشد.

حوتی نژاد ضمن بیان  ظرفیت وپتانسیل بالای روستاهای بخش مرکزی اظهار کرد هدف از برگزاری جشنواره روستا وعشایر دوستدارکتاب بهره مند سازی روستاها ازتوسعه و فرهنگی درراستای عدالت فرهنگی میباشد.

وی درپایان ازدهیاران بخش مرکزی خواستار ارائه وجمع آوری گزارش فرهنگی ازسال گذشته تاکنون جهت شرکت دراین جشنواره شد