پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان خاتم برگزارشد.

پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان خاتم برگزارشد.


پنجمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان خاتم برگزارشد.
دراين جلسه فرماندار خاتم ضمن تبريك حلول ماه مبارك شعبان المعظم و ميلاد امام حسين(ع)،امام سجاد(ع) ،اباالفضل (ع) و حضرت علي اكبر (ع) به بيان برنامه ها وپيشنهادهايي كه درمورد هفته جوان ازسوي ستادبزرگداشت هفته جوان ارسال شده بود پرداخت.
سيدناصرامامي دربخشهاي ديگر ازسخنان خود به پنچ ميلاد بزرگ درماه شعبان المعظم اشاره كرد و به برگزاري هرچه بهتر برگزار شدن اعياد مذكور وبرنامه ها درهفته جوان و بزرگداشت جوان تاكيدداشت. وي همچنين هفته جوان را بهانه خوبي براي تقدير ازجوانان برتر شهرستان دانست.
سيدناصرامامي دراين جلسه به برگزاري جشنواره اتفاق ازجمله انتخاب وتقدير ازتشكل هاي مردم نهاد دردومرحله استاني وكشوري،حلقه هاي گفتگوي جوان به جهت پرورش نخبگان اجتماعي براي آينده كشوردر  9محور اصلي ازجمله ازدواج ،اقتصاد،اشتغال،كارآفريني ،فرهنگ وهويت جوانان ،مشاركت ،رشد توسعه علمي وجوانان دهه چهارم انقلاب اشاره كرد.
دراين جلسه دبير ستادساماندهي اوقات فراغت شهرستان خاتم هم از ورود اطلاعات واستقرارسامانه اوقات فراغت درشهرستان خاتم خبرداد.
                                                                                                                                                                                             رستگارخبرنگارشهرستان خاتم