شناسه : 13267892

پروژه ساخت مسکن مهر افراد تحت پوشش بهزیستی شتاب می گیرد


جلسه شورای مشارکت های بهزیستی در محل اداره بهزیستی شهرستان خاتم تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا احمد تکتاز، رئیس اداره بهزیستی به بیان وضعیت و مشکلات پروژه مسکن مهر افراد تحت پوشش بهزیستی پرداخت.

سپس سایر اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود در این خصوص پرداخته و در نهایت زاده رحمانی، فرماندار خاتم با جمع بندی موارد مطروحه در جلسه با چند نفر از خیرین خارج از شهرستان تماس و مقرر گردید بخشی از مصالح ساختمانی مورد نیاز این پروژه 32 واحدی تامین و در اختیار پیمانکار پروژه قرار گیرد.آدرس کوتاه :