پذيرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور شهرهرات

پذيرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور شهرهرات


اطلاعیه

بر  اساس  اطلاعیه دانشگاه پیام نور  رشته‌هاي مورد پذيرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور برای بهمن ماه 1391بدون آزمون درشته های مختلف ، اعلام شده است.

  واجدین شرایط می توانند از طریق سامانه های اینترنتی ثبت نام نمایند وبرگه ثبت نام را تحویل دانشگاه نمایند.