شناسه : 342982
اطلاعیه

پذيرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور شهرهرات


بر   اساس   اطلاعیه دانشگاه پیام نور   رشته‌هاي مورد پذيرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور برای بهمن ماه 1391بدون آزمون درشته های مختلف ، اعلام شده است.   واجدین شرایط می توانند از طریق سامانه های اینترنتی ثبت نام نمایند وبرگه ثبت نام را تحویل دانشگاه نمایند.  
اطلاعیه

بر  اساس  اطلاعیه دانشگاه پیام نور  رشته‌هاي مورد پذيرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور برای بهمن ماه 1391بدون آزمون درشته های مختلف ، اعلام شده است.

  واجدین شرایط می توانند از طریق سامانه های اینترنتی ثبت نام نمایند وبرگه ثبت نام را تحویل دانشگاه نمایند.

 

آدرس کوتاه :