پايان راي گيري و شروع مراحل شمارش آراء از دستگاههاي تمام مكانيزه در شهرستان خاتم آغاز شد

پايان راي گيري و شروع مراحل شمارش آراء از دستگاههاي تمام مكانيزه در شهرستان خاتم آغاز شد


فرماندار شهرستان خاتم

محمد علي شاه حسيني  درمصاحبه با روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم با تاکید بر حضور پرشور مردم این حوزه انتخابیه در پای صندوق های رای گفت:روند برگزاری انتخابات در این  شهرستان بسیار مطلوب ارزیابی و از  حضور بسیار چشمگیر مردم انقلابي و وفادار تشكر و قدر داني نمودند.