شناسه : 338112

يک قطعه کرکس (دال) در پناهگاه حيات وحش بوروئيه به دامان طبيعت برگشت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم اواسط ارديبهشت ماه سال جاری يک قطعه کرکس   (دال) که از گونه های در خطر انقراض می باشند و در فهرست سرخ IUCN به ثبت رسيده است   در حوزه شهرستان خاتم و مشاهده گرديد. اين گونه ارزشمند حيات وحش که در سالهای اخير جمعيت آن به شدت کاهش پيدا کرده است   در ضلع شرقی پناهگاه حيات وحش بورئيه در حالی مشاهده گرديده بود که به دليل آسيب ديدگی شديد از   ناحيه بال از پرواز باز مانده بود .لذا زنده گيری و به قرنطينه اداره محيط زيست شهرستان خاتم منتقل و پس از يک هفته تغذيه و تيمار   و بهبودی کامل در مورخ 23 ارديبهشت ماه   در پناهگاه حيات وحش بوروئيه رها سازی و به دامان طبيعت برگرداننده شد. و زندگی طبيعی خود را از سر گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم اواسط ارديبهشت ماه سال جاری يک قطعه کرکس  (دال) که از گونه های در خطر انقراض می باشند و در فهرست سرخ IUCN به ثبت رسيده است  در حوزه شهرستان خاتم و مشاهده گرديد. اين گونه ارزشمند حيات وحش که در سالهای اخير جمعيت آن به شدت کاهش پيدا کرده است  در ضلع شرقی پناهگاه حيات وحش بورئيه در حالی مشاهده گرديده بود که به دليل آسيب ديدگی شديد از  ناحيه بال از پرواز باز مانده بود .لذا زنده گيری و به قرنطينه اداره محيط زيست شهرستان خاتم منتقل و پس از يک هفته تغذيه و تيمار  و بهبودی کامل در مورخ 23 ارديبهشت ماه  در پناهگاه حيات وحش بوروئيه رها سازی و به دامان طبيعت برگرداننده شد. و زندگی طبيعی خود را از سر گرفت.

آدرس کوتاه :