يزد - نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير پيشنهادي رييس جمهور براي وزارتخانه جهاد کشاورزي از هر لحاظ شايسته احراز اين مسووليت است.

يزد - نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير پيشنهادي رييس جمهور براي وزارتخانه جهاد کشاورزي از هر لحاظ شايسته احراز اين مسووليت است.


يزد - نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير پيشنهادي رييس جمهور براي وزارتخانه جهاد کشاورزي از هر لحاظ شايسته احراز اين مسووليت است.
" کاظم فرهمند " روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: " صادق خليليان " ضمن دارا بودن مدرک دکتراي کشاورزي، سال ها در بدنه اين وزارتخانه فعاليت نموده است.
نماينده مردم مهريز ، بافق ، خاتم و ابرکوه اضافه کرد: وزير جهاد کشاورزي بايد از لحاظ علمي، تخصصي، اجرايي و مديريتي داراي تجريه باشد که اين خصوصيات در وزير پيشنهادي وجود دارد.
فرهمند گفت: خليليان از خانواده معظم شاهد و در مسير گفتمان انقلاب و نظام است و اين مسئله هم وي را شايسته احراز پست وزارت مهم جهاد کشاورزي مي کند.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: وي با حضور در کميسيون کشاورزي مجلس به ارائه برنامه ها و طرح هاي خود اقدام نمود که مورد پذيرش اکثريت اعضاء قرار گرفت.
فرهمند خاطر نشان ساخت: با توجه به شرايط مناسبي که وزير پيشنهادي جهاد کشاورزي دارد هدف کميسيون حمايت از وي و کسب آراء در صحن مجلس است.
وي ابراز اميدواري نمود: وزير پيشنهادي بتواند با استفاده از نيروهاي توانمند و مومن در اين وزارتخانه به وظايف گسترده قانوني خود عمل نمايد.
نماينده مردم مهريز، ابرکوه، بافق و خاتم در مجلس شوراي اسلامي، جهاد کشاورزي را يکي از مهمترين وزارتخانه ها بيان نمود.