ویژه نامه دهیاریها منتشر شد

ویژه نامه دهیاریها منتشر شد


به منظور آشنائی با عملکرد دهیاریها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم فهرست این شماره نشریه به شرح ذیل است.

-مصاحبه با فرماندارخاتم

-خبرانتصاب معاون  فرماندار

-خبر انتصاب بخشدار مرکزی

-مصاحبه با رئیس شورای بخش مرکزی خاتم

-گزارش عملکرددهیاریهای بخش مرکزی

-گزارش عملکرد بخشدار مرکزی خاتم دردوسال گذشته

-نگاهی به عملکرد دهیاریهای بخش مروست

گفتنی است :فرم نظر سنجی نیز به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرستان تهیه و ضمیمه ویژه نامه گردیده است.