شناسه : 153556143


محبوب حریم حق تعالا آمد تفسیر گر نور و تجلا آمد درفصل شکفتنشن سروشی می گفت سجاده نشین عرش اعلا آمد ولادت امام زین العابدین مبارک (روابط عمومی فرمانداری خاتم)
آدرس کوتاه :