وضعیت فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات مدارس خاتم بهبود می یابد

وضعیت فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات مدارس خاتم بهبود می یابدمحمدی، مدیر کل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس استان که به شهرستان خاتم سفر کرده بود ابتدا از چند مدرسه شهری، روستایی و عشایری بازدید و سپس به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون بهبود وضعیت فضای فیزیکی و تجهیزات وامکانات مدارس شهرستان خاتم در جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان شرکت نمود.

در این جلسه پس از بیان نتایج بازدید و ارائه گزارشی از سوی مدیر کل تجهیز، توسعه و نوسازی استان، زاده رحمانی یادآور شد که وضعیت مدارس شهرستان خاتم زیبنده استان یزد نیست و هم و غم مسئولین آموزش و پرورش استان و اداره کل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس باید بر این باشد که فاصله بین وضعیت مدارس شهرستان را با شهرستان های برخوردار کاهش دهد.

وی سپس به میزان بودجه قابل توجه تخصیص یافته از سهم شهرستان به بخش آموزش و پرورش اشاره و افزود امیدواریم از سهم بودجه های ملی نیز مبلغ قابل توجهی به شهرستان تخصیص داده شود.

ابتدای جلسه کاظمی نسب، مدیر آموزش و پرورش شهرستان خاتم به بیان وضعیت مدارس و اقدامات عمرانی صورت گرفته در آموزش و پرورش پرداخت وخواستار توجه بیشتر مسئولین اداره کل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس استان به شهرستان شد که با قول مساعد محمدی، مدیر کل تجهیز، توسعه و نوسازی استان مواجه شد.