ورزش كوهنوردي زمينه بسيار مناسبي براي شناخت قدرت لايزال الهي و خداشناسي است

ورزش كوهنوردي زمينه بسيار مناسبي براي شناخت قدرت لايزال الهي و خداشناسي است


فرماندار خاتم در ديدار با كوهنوردان شهرستان خاتم

 در اين جلسه كه رئيس تربيت بدني نيز حضور داشت فرماندار در فضايي  صميمانه پاي درددل ورزشكاران كوهنورد نشست.

 عمده مشكلات مطرح شده در زمينه سرويس اياب و ذهاب و كمبود بودجه و اعتبارات بود كه امامي ميبدي قول پيگيري داد و مقرر گرديد يك ميليون تومان نيز از محل ستادحوادث استان تجهيزات و لوازم كوهنوردي اهداء گردد.