واژگوني چندين دستگاه كاميون در سيل رودخانه شور

واژگوني چندين دستگاه كاميون در سيل رودخانه شورمدير بحران شهرستان خاتم اضافه كرد امروز صبح در پي اطلاع اورژانس 115 خاتم  ، مطلع شديم چند دستگاه تريلر سنگين در محل تقاطع رودخانه شور با كيلومتر 26 جاده هرات شهربابك واژگون شده و رانندگان و سرنشينان از نيمه شب ديشب در ميان سيلاب گرفتار شده اند و با اين كه محل جادثه حدود 10 كيلومتر از حوزه استحفاظي شهرستان خاتم خارج و در حوزه استحفاظي شهرستان شهربابك مي باشد بلافاصله در محل حضور يافته و كليه امكانات شهرستان را بسيج كرديم و نسبت به نجات حادثه ديدگان اقدام كرديم كه نهايتاً پس از سه ساعت تلاش به وسيله يك دستگاه لدر موفق به انتقال 12 نفر  كه از ساعت 2 نيمه شب گرفتار سيلاب بودند شديم.

فرماندار در پايان افزود متاسفيم كه مديريت بحران شهربابك هيچگونه اقدامي حتي در جهت مسدود نمودن مسير يا انتقال سرنشينان به محل امن انجام نداده بود كه لازم است در اين زمينه تجديد نظر و بررسي  كافي به عمل آيد .