همزمان با ايام ا...دهه فجر اسقرار 4پزشك متخصص به شهرستان خاتم

همزمان با ايام ا...دهه فجر اسقرار 4پزشك متخصص به شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " دكتر محمد جواد  محمدي" رئيس بيمارستان آيت ا.. خاتمي شهرستان خاتم   با اشاره به آخرين اقدامات انجام شده درراستاي محروميت زدائي از اين شهرستان ادامه داد:  همزمان با ايام ا... دهه فجر 4پزشك متخصص شامل متخصص گوش ، حلق، بيني به صورت تمام وقت و متخصص قلب و عروق ، ارتوپدي ، راديولوژي  به صورت هفته اي يكبار درشهرستان خاتم مشغول بكار شدند.

دكتر محمدي از حمايت هاي رئيس دانشگاه علوم پزشكي  شهيد صدوقي يزد ومعاونت درمان اين دانشگاه و مسئولين شهرستان درتوجه به اين موضوع تقدير و تشكر كرد وبرلزوم توجه بيشتر به شهرستان محروم خاتم تاكيد كرد.

وي همچنين از رضايت مردم از حضور اين متخصصان  دراين شهرستان محروم خبرداد.