همزمان با اولین روز دهه فجر، رژه موتوری نیروهای نظامی، انتظامی و ادارات شهرستان خاتم

همزمان با اولین روز دهه فجر، رژه موتوری نیروهای نظامی، انتظامی و ادارات شهرستان خاتمهمزمان با اولین روز دهه فجر، رژه موتوری نیروهای نظامی، انتظامی و ادارات شهرستان خاتم