شناسه : 22802550

همزمان با اولین روز دهه فجر، رژه موتوری نیروهای نظامی، انتظامی و ادارات شهرستان خاتم


همزمان با اولین روز دهه فجر، رژه موتوری نیروهای نظامی، انتظامی و ادارات شهرستان خاتم

همزمان با اولین روز دهه فجر، رژه موتوری نیروهای نظامی، انتظامی و ادارات شهرستان خاتمآدرس کوتاه :