همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی زنگ سبز در مدرسه امام موسی صدر هرات نواخته شد

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی زنگ سبز در مدرسه امام موسی صدر هرات نواخته شدهمزمان با آغاز هفته منابع طبیعی معاون فرماندار زنگ سبز را در مدرسه امام موسی صدر نواخت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛ محمد محمودی در این مراسم با اشاره به مهم دانستن منابع طبیعی گفت : اگر درخت ها و جنگل ها در طبیعت وجود نداشته باشد چرخه زمین ناموزون و چهره زمین نیز زشت می شود.

وی اظهار داشت : منابع طبیعی نبض زمین است و وجود آن باعث نفس کشیدن زمین می شود.

وی وجود درخت ها و جنگل ها را در شهرستان خاتم یک مسئله مهم دانست و بیان کرد : در شهرستان خاتم جنگل های باغ شادی و باغ معدن وجود دارد که مایه مباهات این شهرستان است و ما باید با کاشت درختان موجب افزایش این گونه های گیاهی در شهرستان بشویم.

معاون فرماندار خاتم گفت : گونه های گیاهی بسیار خوبی در این شهرستان است که ما در این هفته با کاشت آنها می توانیم موجب ازدیاد این گونه ها و تکثیر آنها بشویم.

گفتنی است زنگ سبز با حضور معاون فرماندار خاتم ، شهردار ،  رئیس منابع طبیعی و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان نواخته شد.