شناسه : 349542

همايش سند راهبردي چشم انداز توسعه در شهرستان خاتم برگزار شد


به گزارش خبرنگار ايسنا" فرماندار خاتم در اين جلسه اظهار داشت :با استفاده از سند چشم انداز توسعه   بايد با برنامه و با نگاه هدفمند به افق 5 ساله ، چشم انداز توسعه شهرستان ، آمار   و اطلاعات و نيازها را سازماندهي نمود تا بتوانيم به نتيجه مطلوب دست يابيم. سيد ناصرامامي افزود: براي رسيدن به اين هدف   مهم   از ظرفيت هاي موجود استفاده نمود تا سندي كه تدوين مي شود قابل استفاده براي تصميم گيري مديران اجرايي باشد. ايشان   همچنين   به بحث صنعت گردشگري درشهرستان خاتم اشاره كرد وگفت: صنعت گردشگري نقش كليدي درتوسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي هر شهرستان مي تواند داشته باشد. امامي ادامه داد: بهره برداري از اين موقعيت وفرصت هاي طلايي نيازمند ايجاد بستر وفضاي مناسبي است كه درقالب يك برنامه ريزي مدرن وفراگير صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا" فرماندار خاتم در اين جلسه اظهار داشت :با استفاده از سند چشم انداز توسعه  بايد با برنامه و با نگاه هدفمند به افق 5 ساله ، چشم انداز توسعه شهرستان ، آمار  و اطلاعات و نيازها را سازماندهي نمود تا بتوانيم به نتيجه مطلوب دست يابيم.

سيد ناصرامامي افزود: براي رسيدن به اين هدف  مهم  از ظرفيت هاي موجود استفاده نمود تا سندي كه تدوين مي شود قابل استفاده براي تصميم گيري مديران اجرايي باشد.

ايشان  همچنين  به بحث صنعت گردشگري درشهرستان خاتم اشاره كرد وگفت: صنعت گردشگري نقش كليدي درتوسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي هر شهرستان مي تواند داشته باشد.

امامي ادامه داد: بهره برداري از اين موقعيت وفرصت هاي طلايي نيازمند ايجاد بستر وفضاي مناسبي است كه درقالب يك برنامه ريزي مدرن وفراگير صورت گيرد.

آدرس کوتاه :