همايش توسعه و پيشرفت شهرستان خاتم با حضور فرماندار و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به روايت تصوير

همايش توسعه و پيشرفت شهرستان خاتم با حضور فرماندار و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به روايت تصوير


همايش توسعه و پيشرفت شهرستان خاتم با حضور فرماندار و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به روايت تصوير