نواختن زنگ استکبار ستیزی درآموزشگاه بیهقی دهستان چاهک

نواختن زنگ استکبار ستیزی درآموزشگاه بیهقی دهستان چاهک همچنین معاون سیاسی امنیتی فرماندار به اتفاق این مسئولین ازتمامی مدارس چاهک بازدید وبا معلمان و مدیران مدارس دیدار و اززحمات آنان تشکر و ازنزدیک در جریان مسائل و مشکلات مدارس قرارگرفتند.