شناسه : 130899264

نشست کمیته نرخ گزاری گوشت قرمز برگزار شد


جلسه کمیته نرخ گذاری گوشت قرمز با ریاست معاون عمرانی فرماندار و سایر اعضاء صبح امروز در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.

جلسه کمیته نرخ گذاری گوشت قرمز با ریاست معاون عمرانی فرماندار و سایر اعضاء صبح امروز در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.

آدرس کوتاه :