نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری