نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت مکران پیمانکار پروژه باند دوم هرات، شهربابک،

نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت مکران پیمانکار پروژه باند دوم هرات، شهربابک،به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: گفتنی است در این نشست درخواست پیمانکار برای  برداشت مصالح کوهی وصدور مجوزهای لازم  بررسی وبرهمکاری ادارات مربوطه تاکید شد