نشست میربهبودی فرماندار خاتم با دکتر لطفی رئیس پارک علم وفناوری استان

نشست میربهبودی فرماندار خاتم با دکتر لطفی رئیس پارک علم وفناوری استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:گفتنی است دراین نشست میربهبودی فرماندارخاتم ضمن  گزارشی از وضعیت مرکز رشد وکمبود امکانات وتجهیزات مربوطه خواستار تعیین تکلیف وشروع فعالیت مرکز رشد در شهرستان شدند ودر ادامه دکتر لطفی قول مساعدت وهمکاری در راه اندازی مرکز را دادند