نشست میربهبودی فرماندار خاتم بامدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری

نشست میربهبودی فرماندار خاتم بامدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری