شناسه : 159766291

نشست میربهبودی فرماندار خاتم بامدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری


نشست میربهبودی فرماندار خاتم با زارع مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری پیرامون تسهیلات تبصره ١۶قانون بودجه سال ٩٩و اعتبارات دهیاریها وروستاهای فاقد دهیاری برگزار شد.
آدرس کوتاه :