شناسه : 159052149

نشست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان


نشست جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با جوادیان زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون تامین نیروی انسانی وحمایت مالی ازموسسات فرهنگی هرات ومروست وپیگیری درواگذاری پروژه مجتمع فرهنگی وهنری مروست به پیمانکار جدید جهت جذب اعتبارتخصیصی وتکمیل پروژه درسال جاری برگزار شد.


آدرس کوتاه :