نشست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان

نشست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان