نشست میربهبودی با اعضای کمیته مردمی مروست

نشست میربهبودی با اعضای کمیته مردمی مروست