شناسه : 146075740

نشست معاون عمرانی فرماندار با اعضای کارگروه آرد ونان


نشست معاون عمرانی فرماندار وسایراعضای کارگروه آردو نان درمحل فرمانداری خاتم برگزارشد.

محمودی معاون عمرانی فرماندار دراین نشست افزود:جلسه توجیهی سامانه آرد نیمه یارانه ایی ازطریق ثبت نام سامانه ای و دریافت آرد ازکارخانه که شامل نانوایی هایی که دارای مجوز و پرونده کسب ازاتاق اصناف باشند و همچنین این سامانه دسترسی غیرمصارف نانوایی که برای شیرنی پزی ها، قنادی ها وکارگاه های صنعتی و دارای کارگروه مصرف نان زیادی می باشند میتوانند با مجوزی که دارند ثبت نام وبرای مصارف خودآرد دریافت نمایند.


آدرس کوتاه :