نشست معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار با جوانان،اصحاب رسانه وتشکل های سیاسی

نشست معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار با جوانان،اصحاب رسانه وتشکل های سیاسی