شناسه : 146040382

نشست معاون سیاسی امنیتی فرماندار و سرپرست بخشداری مرکزی بارئیس شرکت نفت


دراین نشست درخصوص پیرامون مسائل ومشکلات نفت سفید برای روستاهای فاقد نعمت گازو روستاهایی که بطور کامل عملیات گاز رسانی آنها به اتمام نرسیده و درمرحله گازکشی میباشند بحث وتبادل نظر شد

دراین نشست درخصوص  پیرامون مسائل ومشکلات نفت سفید برای روستاهای فاقد نعمت گازو روستاهایی که بطور کامل عملیات گاز رسانی آنها به اتمام نرسیده و درمرحله گازکشی میباشند بحث وتبادل نظر شد

در این نشست معاون سیاسی امنیتی فرماندار تاکید نمود:باتوجه به شروع فصل سرما ویخبندان ونیاز مبرم مردم روستاهای شهرستان به نفت، شرکت نفت نسبت به تخصیص سهمیه سوخت روستاهابیاندیشد. تامردم در این زمینه هیچگونه دغدغه ای نداشته باشند


آدرس کوتاه :