نشست معاون سیاسی امنیتی فرماندار با شهردارواعضای شورای شهرهرات

نشست معاون سیاسی امنیتی فرماندار با شهردارواعضای شورای شهرهرات