شناسه : 158151598

نشست معاون سیاسی امنیتی فرماندار با اعضای هیئت نظارت برانتخابات درشهرستان خاتم


طی نشستی میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار با اعضای هیئت نظارت برانتخابات پیرامون بررسی تعیین وتعداد محل شعب ثبت نام و اخذ رای شهرستان به منظور طرح و تصویب در جلسه هیات اجرایی انتخابات در راستای اجرای ماده 36قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.

نشست میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار با اعضای هیئت نظارت برانتخابات پیرامون بررسی تعیین وتعداد محل شعب ثبت نام و اخذ رای شهرستان به منظور طرح و تصویب در جلسه هیات اجرایی انتخابات در راستای اجرای ماده 36قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :