نشست مدیرکل دفترامورروستایی وشوراهااستانداری با دهیاران بخش مرکزی

نشست مدیرکل دفترامورروستایی وشوراهااستانداری با دهیاران بخش مرکزیمحمود زارع مدیر کل دفتر امور روستایی وشوراها بابیان اینکه دهیاران، نمایندگان مردم روستا ها هستند افزود:هرکدام از دهیاران بایدآغاز گر یک فعالیت اقتصادی واشتغال زایی درروستاها باشند.

زارع بیان داشت:خاتم موفق شده تمام اعتبارات روستایی را توزیع وانعقاد قرارداد کندکه با اجرای این طرح ها میتوان اشتغال زایی خوبی را داشته باشند.

وی گفت:باید مشتاقان سرمایه گذاری را به روستاها دعوت کرد تاطرح ها را ارئه کرده وموجب انجام فعالیت های اقتصادی در روستاها شوند وعلاوه براشتغال ای موجب درآمد نیزگردد.

فاضلی فرماندار خاتم: با بیان اینکه 40 درصد جمعیت خاتم را روستائیان تشکیل می دهند گفت: باید درراستای جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرا تلاش هایی را در همه زمینه ها انجام داد که بیمه روستایی نیز یکی ازاین موارد است.

فاضلی بیان داشت:پیشه اصلی مردم در هرات ومروست وروستاهای تابعه  کشاورزی است که این مهم میتواند نقش بسزایی در توسعه پایدار روستایی وتوجه به آن داشته باشد.