شناسه : 141756350

نشست مدیرکل دفترامورروستایی وشوراهااستانداری با دهیاران بخش مرکزی


نشست مدیرکل دفترامورروستایی وشوراها به ریاست فاضلی فرماندار خاتم باحضورمعاون سیاسی امنیتی فرماندار،بخشدارمرکزی،دهیاران مرکزی وسایر مسئولین استانی درمحل فرمانداری خاتم برگزارشد

محمود زارع مدیر کل دفتر امور روستایی وشوراها بابیان اینکه دهیاران، نمایندگان مردم روستا ها هستند افزود:هرکدام از دهیاران بایدآغاز گر یک فعالیت اقتصادی واشتغال زایی درروستاها باشند.

زارع بیان داشت:خاتم موفق شده تمام اعتبارات روستایی را توزیع وانعقاد قرارداد کندکه با اجرای این طرح ها میتوان اشتغال زایی خوبی را داشته باشند.

وی گفت:باید مشتاقان سرمایه گذاری را به روستاها دعوت کرد تاطرح ها را ارئه کرده وموجب انجام فعالیت های اقتصادی در روستاها شوند وعلاوه براشتغال ای موجب درآمد نیزگردد.

فاضلی فرماندار خاتم: با بیان اینکه 40 درصد جمعیت خاتم را روستائیان تشکیل می دهند گفت: باید درراستای جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهرا تلاش هایی را در همه زمینه ها انجام داد که بیمه روستایی نیز یکی ازاین موارد است.

فاضلی بیان داشت:پیشه اصلی مردم در هرات ومروست وروستاهای تابعه  کشاورزی است که این مهم میتواند نقش بسزایی در توسعه پایدار روستایی وتوجه به آن داشته باشد.

 


آدرس کوتاه :