شناسه : 360470
نشست فرماندار وخبرنگاران شهرستان

نشست فرماندار وخبرنگاران شهرستان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " دراين نشست درابتدا خبرنگاران مسائل وكمبودهاي خودرا بيان وسپس شاه حسيني  فرماندار خاتم قول مساعدت وپيگيريهاي لازم در رابطه با رفع مسائل و مشكلات را دادند ودرپايان باتوجه به نزديكي سال جديدهداياي ارزنده به همراه لوح تقدير به خبرنگاران صدا وسيماوخبرنگاران مطبوعاتي شهرستان اهداءگرديدوازآ نها خواستند درامراطلاع رساني تلاش داشته باشند.
نشست فرماندار وخبرنگاران شهرستان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " دراين نشست درابتدا خبرنگاران مسائل وكمبودهاي خودرا بيان وسپس شاه حسيني  فرماندار خاتم قول مساعدت وپيگيريهاي لازم در رابطه با رفع مسائل و مشكلات را دادند ودرپايان باتوجه به نزديكي سال جديدهداياي ارزنده به همراه لوح تقدير به خبرنگاران صدا وسيماوخبرنگاران مطبوعاتي شهرستان اهداءگرديدوازآ نها خواستند درامراطلاع رساني تلاش داشته باشند.
آدرس کوتاه :