نشست فرماندار وخبرنگاران شهرستان

نشست فرماندار وخبرنگاران شهرستان


نشست فرماندار وخبرنگاران شهرستان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " دراين نشست درابتدا خبرنگاران مسائل وكمبودهاي خودرا بيان وسپس شاه حسيني  فرماندار خاتم قول مساعدت وپيگيريهاي لازم در رابطه با رفع مسائل و مشكلات را دادند ودرپايان باتوجه به نزديكي سال جديدهداياي ارزنده به همراه لوح تقدير به خبرنگاران صدا وسيماوخبرنگاران مطبوعاتي شهرستان اهداءگرديدوازآ نها خواستند درامراطلاع رساني تلاش داشته باشند.