شناسه : 144726606

نشست فرماندار خاتم بارئیس کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان خاتم


نشست فرماندار خاتم،معاونین فرماندار بارئیس کمیته امدادامام خمینی (ره) درخصوص اجرایی شدن مصوبات سفرفتاح رئیس کل کمیته امدادامام خمینی (ره) کشور به شهرستان در محل فرمانداری برگزاری شد.
آدرس کوتاه :