شناسه : 142972717

نشست فرماندار خاتم باروسای ادارات صنعت معدن تجارت،منابع طبیعی،جهادکشاورزی


این جلسه پیرامون نحوه ی ثبت و واگذاری معادن شن وماسه بحث وگفتگو شد.

فاضلی فرماندارخاتم افزود: دراین جلسه مقررگردید به منظورسامان دهی ومدیریت درعرصه واگذاری معادن ضمن تشکیل کارگروهی متشکل ازادارات مرتبط بامحوریت فرمانداری نسبت به بررسی وقبول یا رد درخواست ها اقدام به منظوروحدت رویه دراین حوزه و ضمنا مقررشد:ضمن هماهنگی بااداره صمت واداره منابع طبیعی استان نسبت به لغوتاریخ  و درخواست و پروانه های بهره برداری که صادر شده که بیش از6 ماه ازتاریخ صدورآنهاگذشته است وتاکنون هیچگونه اقدامی ازسوی متقاضیان صورت نگرفته اقدام گردد


آدرس کوتاه :