شناسه : 145175111

نشست فرماندارخاتم باجمعی ازنمایندگان کشاورزان نهرمسیح هرات


نشست فاضلی فرماندارخاتم بانمایندگان کشاورزان نهرمسیح درخصوص اهمیت به بهره وری مناسب ازآب و راهکارهای جلوگیری ازکاهش آب چشمه مذکور وهمچنین افزایش این آب توسط نماینده بهره برداران ارائه گردد

دراین نشست مقررگردید: باتوجه به کارشناسی های اولیه بعمل آمده ونظر کارشناسان اداره کل آب منطقه ای استان دراسرع وقت شورای حفاظت ازآب شهرستان باحضورمدیرعامل ومعاونین شرکت آب منطقه ای استان درشهرستان خاتم تشکیل و راهکارهای فنی واصولی درجهت افزایش راندمان آبدهی نهرمسیح ارائه وعملیاتی گردد.

فاضلی درپایان گفتگو بیان کرد: دراین خصوص اداره امورمنابع آب شهرستان موظف به پیگیری موضوع وتشکیل جلسه میباشد


آدرس کوتاه :