شناسه : 157603717

نشست فاضلی فرماندار خاتم با مدیر صندوق بیمه روستایی وعشایر


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:نشست فرجام فاضلی با ابراهیمی مدیر صندوق بیمه روستایی وعشایر، نوری زاده مسئول بیمه کشاورزی وبا حضور بخشدار مرکزی وکارشناسان مدیریت امور عشایر در خصوص پیگیری بیمه عشایر و بیمه تولیدات کشاورزی ودامی در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :