نشست فاضلی فرماندار خاتم با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان

نشست فاضلی فرماندار خاتم با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان