شناسه : 140245562


  فاضلی در ادامه خواستار توجه ویژه ای جهت تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز شهرستان،اقتصادی شدن فعالیت هایی در حوزه محیط زیست به منظور اشتغال جوانان و درآمدزایی شد.  درپایان پورملا ئی مدیر کل حفاظت محیط زیست  ضمن استقبال از این نشست قول مساعد جهت حضور در شهرستان خاتم و آشنا شدن با جاذبه ها در جهت حمایت و توسعه این بخش را صادر نمود.

  فاضلی در ادامه خواستار توجه ویژه ای جهت تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز شهرستان،اقتصادی شدن فعالیت هایی در حوزه محیط زیست به منظور اشتغال جوانان و درآمدزایی شد.

 درپایان پورملا ئی مدیر کل حفاظت محیط زیست  ضمن استقبال از این نشست قول مساعد جهت حضور در شهرستان خاتم و آشنا شدن با جاذبه ها در جهت حمایت و توسعه این بخش را صادر نمود.


آدرس کوتاه :