نشست فاضلی فرماندار خاتم بامدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد

نشست فاضلی فرماندار خاتم بامدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد  فاضلی در ادامه خواستار توجه ویژه ای جهت تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز شهرستان،اقتصادی شدن فعالیت هایی در حوزه محیط زیست به منظور اشتغال جوانان و درآمدزایی شد.

 درپایان پورملا ئی مدیر کل حفاظت محیط زیست  ضمن استقبال از این نشست قول مساعد جهت حضور در شهرستان خاتم و آشنا شدن با جاذبه ها در جهت حمایت و توسعه این بخش را صادر نمود.